مسیر و مدت تور تاریخ دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت
تور اسپانیا ۵ روزه
مادرید 2 ، بارسلونا 2
هر شنبه و سه شنبه از 28 اردیبهشت 890 یورو 1090 یورو 790 یورو 590 یورو
تور ایتالیا ۶ روزه
رم 2 ، فلورنس 1 ، ونیز 2
هر یک شنبه از 29 اردیبهشت 990 یورو 1290 یورو 890 یورو 590 یورو
تور اسپانیا ۸ روزه
مادرید 2 ، گرانادا 1 ، سویا 1 ،مادرید 1 ، بارسلونا 1
هر شنبه از 28 اردیبهشت 1290 یورو 1890 یورو 1190 یورو 690 یورو
تور ایتالیا سوئیس ۷ روزه
رم 2، فلورنس 1،ونیز 1، زوریخ 2
هر یک شنبه از 29 اردیبهشت 1290 یورو 1990 یورو 1190 یورو 690 یورو
تور سوئیس فرانسه ۷ روزه
زوریخ 3، پاریس 3
هر چهار شنبه از 1 خرداد 1290 یورو 1990 یورو 1190 یورو 690 یورو
تور سوئیس ایتالیا ۷ روزه
زوریخ 3، میلان 1،رم 2
هر چهار شنبه از 1 خرداد 1290 یورو 1990 یورو 1190 یورو 690 یورو
تور فرانسه ۸ روزه
پاریس 3،کان 1،رن 1،آمبوز 1،پاریس 1
هر یک شنبه از 29 اردیبهشت 1490 یورو 1990 یورو 1390 یورو 790 یورو
تور اسپانیا سوئیس ۹ روزه
مادرید 2 ، بارسلونا 2،پاریس 3
هر سه شنبه از 31 اردیبهشت 1490 یورو 2290 یورو 1390 یورو 790 یورو
تور فرانسه سوئیس ۸ روزه
پاریس 3،لیون 1، زوریخ 3
هر شنبه از 28 اردیبهشت 1590 یورو 2390 یورو 1490 یورو 790 یورو
تور ایتالیا ۱۱ روزه
رم 3،فلورنس 1،جنوا 1،میلان 1،ورونا 1،ونیز 1، پروجا 1، رم 1
هر جمعه از 27 اردیبهشت 1690 یورو 2190 یورو 1590 یورو 890 یورو
تور اسپانیا پرتغال ۱۲ روزه
مادرید 2 ،بارسلونا 2،والنسیا 1،کرانادا 2، سویا 2،لیسبون 2
هر سه شنبه از 31 اردیبهشت 1690 یورو 2490 یورو 1590 یورو 890 یورو
تور اسپانیا سوئیس فرانسه ۱۰ روزه
مادرید 2 ، بارسلونا 2،کرونوبل 1، کشتاد 1، زوریخ 1 ،پاریس 2
هر شنبه از 28 اردیبهشت 1790 یورو 2690 یورو 1690 یورو 890 یورو
تور اسپانیا سوئیس ایتالیا ۱۱ روزه
مادرید 2 ،بارسلونا 2،کرونوبل 1، کشتاد 1 ،زوریخ 1 ، میلان 1،رم 2
هر شنبه از 28 اردیبهشت 1890 یورو 2790 یورو 1690 یورو 990 یورو
تور ایتالیا سوئیس فرانسه ۱۰ روزه
رم 2، فلورنس 1،ونیز 1، زوریخ 2، پاریس 3
هر یک شنبه از 29 اردیبهشت 1990 یورو 2990 یورو 1790 یورو 990 یورو
تور اسپانیا فرانسه سوئیس ۱۲ روزه
مادرید 2 ، بارسلونا 2،پاریس 3،لیون 1،زوریخ 3
هر شنبه از 31 اردیبهشت 1990 یورو 2900 یورو 1790 یورو 990 یورو
تور فرانسه سوئیس ایتالیا ۱۱ روزه
پاریس 3،لیون 1، زوریخ 3 ،میلان 1،رم 2
هر شنبه از 28 اردیبهشت 2190 یورو 3190 یورو 1990 یورو 1090 یورو
تور اسپانیا سوئیس ایتالیا ۱۴ روزه
مادرید 2، بارسلونا 2، کرونوبل 1،کشتاد 1، زوریخ 1 ، میلان 1 رم 1 فلورنس 1 ونیز 2
هر شنبه از 28 اردیبهشت 2290 یورو 3490 یورو 2090 یورو 1190 یورو
تور ایتالیا ۱۵ روزه
رم 4، سی ینا 1، فلورنس 2، جنوا 1 ،میلان 1، ورونا 1، ورونا 1، ونیز 1، پروجا 1،ناپل 1 ، سالرنو 1
هر چهار شنبه از 1 خرداد 2290 یورو 2890 یورو 2090 یورو 1190 یورو
تور اسپانیا فرانسه سوئیس ایتالیا ۱۵ روزه
مادرید 2 ،بارسلونا 2،پاریس 3، لیون 1 ،زوریخ3 ، میلان 1،رم 2
هر سه شنبه از 31 اردیبهشت 2790 یورو 3990 یورو 2590 یورو 1390 یورو
تور فرانسه سوئیس ایتالیا اسپانیا ۱۵ روزه
پاریس 3،لیون 1، زوریخ 3 ،میلان 1،رم 2،مادرید 2، بارسلونا 2
هر شنبه از 28 اردیبهشت 2890 یورو 4390 یورو 2690 یورو 1490 یورو